Deze website, webinars worden regelmatig voorzien van updates. Analyses en opmerkingen zijn ook geheel uit persoonlijke opvattingen gemaakt. Ze zijn geenszins bedoeld als tradingadvies of handelsadviezen of om personen/organisaties te ver- beoordelen.

Enkel en alleen bedoeld ter informatie. Beoordeling van analyses en opmerkingen dient dan ook ter beoordeling van de ontvanger/lezer. Wij zijn onafhankelijk en hebben geen enkel belang in andere bedrijven.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzen. Dit geldt vooral wanneer U met beleggen te maken heeft. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die optreedt door het interpreteren van de informatie/opmerkingen. Het traden, korte of lange termijn, kan tot grote verliezen lijden. Het te nemen risico moet vooraf dus duidelijk zijn.

Beleg nooit met geld dat U niet kunt missen.

De informatie, updates en webinars zijn noch bedoeld als belegginsadvies nog een aanbeveling voor bepaalde beleggingen.

Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van wegwijsinbeleggen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij wegwijsinbeleggen.


Geen garantie op juistheid

Voor eventueel prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met wegwijsinbeleggen te mogen claimen of te veronderstellen.

Wegwijsinbeleggen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. aanvaardt wegwijsinbeleggen geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.wegwijsinbeleggen.nl op deze pagina.


Door onze informatie tot U te nemen gaat U akkoord met deze disclaimer en stelt U wegwijsinbeleggen nooit aansprakelijk voor eventueel geleden schade in welke vorm dan ook.